978. Thầy Tuấn Ngọc – Bài 01, 02, 03, 04, 05, 06 – PHÂN LOẠI HỌC SINH VẬT – ĐỘNG VẬT HỌC