962. GIÁO DỤC TỰ DO – HOMESCHOOL – GIẢI PHÁP cho VIỆT NAM thoát Cộng